#Look145

:: B O D Y :: Hair – CATWA HAIR Lazy [Darks] Make – 18.HUD_Genesis_Head_Julia_2.0_VAMP_MAKE-UP ” Milk” {GACHA} “KUSTOM9 15th July“ Head – 6.Genesis_Head_Julia_2.0_Angry_Cappuccino {GACHA}”KUSTOM9 15th July“ Body – Maitreya Mesh Body – Lara Feet and hands – Slink :: C L O T H I N G :: Top – [.G.] Racheta_TRUBLU – “Fri*Friday…